استخدام وکیل

استخدام وکیل دادگستری 

وکالت سند و نوشته ای است که طبق آن شخصی را بعنوان نماینده خود برای انجام امور قانونی برمی گزینند. وکیل شخصی است که وکالت موکل خود را قبول می نماید. استخدام وکیل توسط موکل صورت می گیرد. در واقع وکالت دهنده را موکل گویند.  موکل کسی است که وکیل را برای انجام و پیگیری موارد قانونی و حقوقی خویش بر میی گزیند.وکیلی که از جانب موکل خود اختیار دارد تا وکیل دیگری برای او تعیین و انتخاب نماید را وکیل در توکیل گویند.وکالتی که ضمن عقد قرار داد، عدم عزل وکیل ذکر شده است، وکالت بلاعزل گویند.دادن مشاوره حقوقی قانونیآماده کردن پیش نویس ها و مقدمات کار جهت پیشبرد اهداف حقوقی موکل تفحص و جمع آوری اطلاعاتی که در زمینه پرونده موکل خویش می باشد.

استخدام وکیل بانک در تهران 

وکالت مطلق:در وکالت مطلق، وکیل انتخابی نیازی به کسب اجازه از موکل خود نداشته و بایستی به تمامی امور رسیدگی کند.وکالت مقید:در وکالت مقید، وکیل تنها در جهت موضوع معین و مشخصی بایستی اقدام نماید.ارائه مشاوره حقوقی و وکالت در زمینه های وراثت، دعاوی خانوادگی و قانون مدنی و دادخواهی و قوانین جزا
استخدام وکیل تجاری، پیگیری و انجام کار های مربوط قوانین مالیات شرکت ها، قرارداد های شرکت و موارد مربوط به قوانین تجارتحق الوکاله وکیل
حق الوکاله وکیل به ۲ صورت تعیین می شود.حق الوکاله وکیل طبق مقادیر تعیین شده در آیین نامه ای که تعرفه وکالت در آن ثبت شده است.حق الوکاله وکیل طبق قرارداد بین وکیل و موکل و توافق هر دو طرف تعیین می شود.

آگهی استخدام وکیل

وکیل کیفری عهده دار رسیدگی به کلیه جرایم و دعاوی کیفری می باشد. جرایم کیفری شامل مجازات های حدود، ، تعزیرات و دیه ها می باشد.

وظیفه وکیل حقوقی در رسیدگی به امور و دعاوی حقوقی مربوط به مواردی از قبیل قتل، چک، ارث و … می باشد.
در دعاوی حقوقی پرداخت خسارت و حقوق قانونی اشخاص مطرح می باشد و جرمی صورت نگرفته است.

وکیل خانواده وظیفه رسیدگی به مشکلات و دعاوی خانوادگی از جمله روابط و مشکلات میان اعضای خانواده و اموال و مالکیت خانواده ها می باشد.