اعسار از پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه

اعسار چیست

اعسار از دیگر دعاوی خانوادگی می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت یک وکیل خانواده خوب می باشد. شخصی که توانایی مالی در پرداخت بدهی خود به طرف مقابل را نداشته باشد معسر گفته می شود و ادعای او مبنی بر عدم توانایی در پرداخت بدهی مالی خود را ادعای اعسار گفته می شود. قبل از ادعای اعسار ، با مراجعه به مشاوره حقوقی مشکلات پس از این ادعا را پیش بینی نموده و در راه صحیح قدم بردارید. اصل قانونگذار بر این است که مرد دارا می باشد و ادعای وی پذیرفته نمی شود. مرد باید ثابت کند که توان مالی نداشته و برای رسیدگی قضایی بایستی دادخواست تنظیم نماید. و این دادخواست می تواند توسط وکیل حقوقی تنظیم شود.

قانون اعسار

در صورتی که شخصی توانایی پرداخت مالی را نداشته باشد، طبق ماده یک قانون اعسار به او رسیدگی خواهد شد. در صورت اثبات معسر بودن وی از زندان آزاد شده و در غیر اینصورت قانون حبس ابد شامل حال او می گردد که در این مورد شخص قادر به استخدام وکیل خانواده نیز می باشد. در هر زمانی که مرد دارای تمکین مالی شد، زن می توان مال را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه نیز تمام مهریه زن را به او پرداخت می نماید. قبل از اقدام به دادخواست مهریه تمامی جوانب کار را سنجیده و تخصص یک مشاوره حقوقی خوب در این زمینه را فراموش نکنید.

اعسار از پرداخت مهریه

در صورت ارائه دادخواست به دادگاه توسط زوج مبنی بر اعسار وی در پرداخت مهریه، در صورتی که معسر بودن وی اثبات گردد، مهریه قسط بندی خواهد شد و زوج از زندان آزاد می گردد. در صورتی که شخصی ادعای اعسار دروغین نماید و دادخواست دروغین ارائه کند، مجازات می شود. تمامی آگاهی های مربوط به اعسار، در تخصص یک مشاوره حقوقی می باشد. مرد می تواند با قبول و موافقت زوجه در هنگام عقد شرط نماید که تمام مهریه و یا بخشی از آن را به صورت قسطی پرداخت کند.

اعسار و تقسیط مهریه در زمان عقد

قانون مهریه به نرخ روز می باشد یعنی به نرخ روز محاسبه می شود. در موارد مربوط به مهریه، بعلت پیچیدگی آن، مراحل رسیدگی و ارائه دادخواست را با توصیه ما به یک وکیل خانواده خوب بسپارید. در صورتی که مردی از پرداخت مهریه زن امتناع ورزد، زن می تواند دادخواست وصول مهریه را به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه شروع به رسیدگی به دادخواست را نموده و حکم صادر می کند. در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد، به زندان می رود و تا زمان اثبات او در زندان باقی می ماند ولی قادر به استخدام وکیل خانواده درجهت حل مشکل خود نیز می باشد. در صورت اثبات اعسار مرد و پذیرفته شدن آن توسط دادگاه، طبق شرایط مالی او مهریه قسط بندی می شود.