دادرسی کیفری

دادرسی کیفری

دادرسی کیفری بایستی طبق استناد به قانون باشد و با شناخت حق و حقوق دو طرف دعوی، رعایت کامل حق هر دو طرف دعوی را تضمین نماید.  هر دو طرف دعوی قادر به اخذ وکیل کیفری در دادگاه می باشند.
مقررات و قوانین مربوط به دادرسی کیفری بایستی طوری باشد که در ارتکاب جرم یکسان توسط اشخاص مختلف، یه یک صورت عمل شده و مجازات های مشابهی صادر گردد.
دادرسی کیفری شامل نحوه عملکرد قضات نیز می باشد، یعنی حتی قضات و مسئولین انتظامی نیز شامل قوانین و مقررات حقوق کیفری می باشند.
در صورتی که هر گونه مشکلی قبل از تشکیل دادگاه و یا اخذ وکیل کیفری داشته باشید، می توانید از مشاوره حقوقی کمک بگیرید.
رسیدگی به صلاحیت قضات
وظیفه رسیدگی به این امر بر عهده دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات می باشد.
تعیین و تشخیص این صلاحیت (صلاحیت قضات) بر عهده یکی از مقامات زیر می باشد.
رئیس قوه قضائیه
رئیس دیوان عالی کشور
دادستان کل کشور
روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن
دادستان انتظامی قضات
و همچنین رئیس سازمان قضایی مربوط به نیروهای مسلح است که وظیفه رسیدگی به عمکرد انتظامی و قضات آن سازمان را بر عهده دارد.
موارد و اشخاص مربوط دادسرای کیفری قضات
دادگاه عالی: دادگاه انتظامی قضات
دادگاه عالی مربوط به تجدید نظر: دادگاهی که در موارد مربوط به تجدید نظر دادگاه می باشد.
دادسرا
دادستان
دادیار
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه رسیدگی به صلاحیت و عدم صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدید نظر در مورد صلاحیت قضات
در صورت مواجهه با هر گونه مورد حتی عملکرد قضات، مشاوره حقوقی رایگان و نیز وکیل کیفری می توانند در این موارد رسیدگی و راهنمایی نمایند.

انواع دادرسی کیفری

انواع حقوق جزا در دادرسی کیفری به دو دسته کلی تقسیم می شود که در بخش وکیل کیفری به آن اشاره نمودیم.
دادرسی کیفری عمومی
دادرسی کیفری اختصاصی
کیفر شناسی در آیین دادرسی کیفری
علم و دانش مربوط به نحوه ی اجرای احکام کیفری در جرایم کیفری و چگونگی اجرای مجازات کیفری پس از صدور حکم دادگاه و اقدامات پس از انجام حکم جهت تحقق اهداف در مجازات ها را کیفرشناسی گویند.
نکته : در موارد و جرایم مربوط به دادرسی کیفری، جرایم و شکایات، تنها با رضایت شاکی و گذشت او موجب رفع اتهام می گردد.
مشاوره حقوقی و وکیل کیفری در موارد جلب رضایت شاکی و راهنمایی در این خصوص، تخصص لازم را داشته و آماده پاسخگویی می باشند.