دادگاه خانواده

دادگاه خانواده

دادگاه خانواده چیست ؟

دادگاه خانواده متشکل از دو مستشار و حضور رئیس یا دادرس علی البدل می باشد. یکی از مستشاران از بانوان دارای پایه قضایی می باشد. وکیل خانواده نیز در صورت استخدام توسط یکی از طرفین قادر به حضور در دادگاه می باشد. دادگاه قادر است به درخواست یکی از زوجین یا هر دوی آن ها، جلسه دادگاه را جهت ایجاد صلح و سازش تا دو بار به تاخیر اندازد. قبل از رسیدن به مرحله دادگاه، صلح و سازش را نزد یک مشاوره حقوقی خوب به انجام رسانید.

صلاحیت دادگاه خانواده

همانطور که در بخش وکیل خانواده گفته شد، دادگاه خانواده از دادگاه های عمومی حقوقی می باشد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی اختصاصی را دارا می باشد. طبق قوانین یکی از شعبه های دادگاه های عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است. قاضی : قضات مربوط به دادگاه خانواده بایستی مزدوج باشند. هر کدام از قضات دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه قضاوت بوده و یک نفر مشاور قضایی زن داشته باشند.

دعاوی مربوط به دادگاه خانواده

در دعاوی مربوط به دادگاه خانواده مشاوره حقوقی خانواده جوابگوی بسیاری از مشکلات آتی و مشاوره در حل آن خواهد بود. دعاوی نکاح دائم و نکاح موقت (صیغه) ، طلاق، فسخ نکاح و بذل و انقضای مدت نکاح ، دعاوی مهریه ، دعاوی جهیزیه ، دعاوی اجرت المثل و نحله ، دعاوی نفقه ،  دعاوی حضانت و ملاقات فرزند ، دعاوی مربوط به نسب ، – دعاوی تمکین و نشوز ، – دعاوی قیم و ناضر،- دعاوی ازدواج مجدد،- دعاوی شروط ضمن ازدواج،- دعاوی اهدای جنین.

ازدواج از نظر دادگاه خانواده

ثبت نکاح دائم و فسخ نکاح، طلاق، بطلان نکاح آن الزامی می باشند. در وکیل خانواده گفتیم که در صورتی که مرد تعدد ازدواج داشته باشد، اجازه ثبت ازدواج مجدد مرد بشرطی می باشد که اگر همسر اول او مهریه اش را مطالبه نماید، مرد مهریه او را پرداخت نماید. طلاق : در طلاقی که به آن طلاق رجعی گفته می شود، طبق قوانین و مقررات صیغه طلاق جاری شده ولی در ثبت طلاق نیازمند ۲ شاهد می باشد. صورتجلسه طلاق به امضای سردفتر طلاق، زوجین و یا نماینده آن ها و نیز ۲ شاهد می رسد. در طلاق نیز می توان از وکیل خانواده استفاده نمود.

مقررات کیفری دادگاه خانواده

در صورتی که مردی بدون ثبت در دفتر های رسمی ازدواج و طلاق اقدام به ازدواج دائمی و طلاق و فسخ و … نماید، پس از آن در حالی که بایستی آن ها را به ثبت برساند، ملزم به پرداخت جزای نقدی نیز می باشد. قبل از اقدام به این عمل با مشاور حقوقی مشورت نموده و راهنمایی های او را مد نظر داشته باشید.