دادگاه های کیفری

دادگاه های کیفری

مراجع قضایی در دادگاه های کیفری بایستی با تمامیت بی طرفی و بصورت مستقل در مورد اتهام وارد شده به اشخاص در کمترین زمان ممکن رسیدگی نموده و تصمیم گیری نهایی را در سریعترین زمان ممکن اعلام نمایند.
در هنگام انجام یک دادرسی کیفری مربوط به جرم کیفری صورت گرفته، حق و حقوق اشخاص طبق قانون و مقررات بایستی رعایت شود. قانون و مقرراتی که بیان کننده حقوق آزادی مشروع شخص می باشد، بایستی مورد احترام قرار گیرد.

انواع دادگاه های کیفری

دادگاه کیفری ۱
دادگاه کیفری ۲
دادگاه انقلاب
دادگاه اطفال و نوجوانان
دادگاه های نظامی
هر کدام ازین دادگاه ها، نیاز به وکیل کیفری جهت پیگیری و دفاع از موکل خود را دارد. در مورد اتهامات وارد شده در این زمینه می توان از مشاوره حقوقی و وکیل کیفری کمک گرفت.
دادگاه تجدید نظر
پس از رسیدن پرونده ها در دادگاه تجدید نظر، به ترتیب، در بخش دفتر کل یا بخش دادرسی الکترونیکی واحد رایانه ثبت شده و سپس با رعایت ترتیب و نوبت در شعبه های دادگاه ها، طبق دستور ریاست کل دادگستری و یا معاون رئیس کل دادگستری به دادگاه مورد نظر واگذار می گردد. لازم به ذکر است که شعبه مسئول رسیدگی به هر پرونده بایستی تخصص مورد نظر در زمینه پرونده های ارجاعی را داشته باشد.
این پرونده ها به واحد رایانه حوزه های قضایی، که بخش رایانه ای آن ها که به آن دادرسی الکترونیکی گویند، فعال می باشد، واگذار می گردد، وکیل کیفری قادر به پیگیری روند امور پرونده در این موارد خواهد بود.
در صورتی که دادگاه شخص مورد اتهام را مجرم معرفی کند، علاوه بر صدور حکم جزایی و مجازات ها، موظف است حکم پرداخت ضرر و زیان مدعی را نیز صادر نماید. از میزان و اندازه هر ضرر و زیان وارد شده از خسارات توسط مشاوره حقوقی مطلع گردید.
در صورتی که ضمن رسیدگی به یک پرونده، معلوم گردد که رسیدگی به آن پرونده در صلاحیت دادگاه دیگری می باشد، لازم می باشد تشریفات مربوطه جهت ارجاع به دادگاه صلاحیت را انجام دهند. با اخذ وکیل کیفری، پیگیری و روند امور دادگاه های کیفری را بصورت صحیح انجام دهید.
مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه
کشف جرم و تحقیقات اولیه
تعیین کیفیت محاکمه متهم
اعتراض به رای دادگاه و تشکیل دادگاه تجدید نظر
اعاده دادرسی (بررسی رای دادگاه با هدف مصون از خطا بودن رای)
اجرای احکام لزوم الاجرا پس از رای قطعی دادگاه
هزینه دادرسی
در تشکیل پرونده ها و یا حتی قبل از آن مشاوره حقوقی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات و مسائل می باشد.