شکایت کیفری

شکایت کیفری

تعریف کیفر
در بخش آیین دادرسی کیفری، تمامی نکات من جمله راه و روش شکایات کیفری و تجدید نظر در احکام بیان شده است. کیفر به معنای مجازات بر اساس قانون و مقررات کیفری می باشد. وظیفه رسیدگی و پیگری امور موکل بر عهده وکیل کیفری می باشد.

شکایت کیفری چیست؟

شکایت از شخص خاطی یا شخصی که مرتکب خلافی شده و عمل او طبق قوانین و مقررات و نظر قاضی مستحق مجازات می باشد، شکایت کیفری گویند که از مشاوره حقوقی کیفری در این زمینه بهترین اطلاعات را دریافت کنید. در قسمت وکیل کیفری تشریح نمودیم که در شکایت کیفری، برای مورد اتهام جرم، طبق قوانین کیفری مجازات در نظر گرفته می شود.

طرح شکایت کیفری

شاکی هم خود شخصا و هم توسط وکیل کیفری می تواند شکایت خود را در شکوائیه مطرح نماید. شکایت کیفری در نخستین گام در دادسرا مطرح گشته و در طرح شکایت، دادستان مورد خطاب شکوائیه باشد.  در طرح شکوائیه می توان از مشاوره حقوقی یاری جست.

مراحل شکایت کیفری

رسیدگی در دادگستری جهت شکایات کیفری، متشکل از چندین مرحله می باشد. در آغاز کار، طرح و آماده کردن شکایت توسط شاکی، و یا حتی وکیل کیفری قادر به طرح شکایت از طرف شاکی می باشد. پس از آن شروع تحقیق و بررسی توسط بازپرس پرونده.
مرحله اولیه رسیدگی به پرونده در دادگاه
مرحله رسیدگی به تجدید نظر وارد شده در دادگاه
نمونه موارد مطرح در شکایات کیفری
شکایت کیفری چک برگشتی
چک برگشتی هم می تواند شکایت کیفری داشته باشد و هم شکایت حقوقی.
در صورتی که شکایت مربوط به جرایم کیفری چک می باشد که
عدم وجود وجه نقد در حساب صادر کننده چک
منطبق نبودن امضاء صادر کننده چک
خط خوردگی چک
مسدود کردن حساب بعد از صادر کردن چک
در هر کدام از موارد بالا قبل از اقدام به شکایت، مشاوره حقوقی را در جریان گذاشته و روند صحیح امور را جویا شوید.

شکایت کیفری نفقه

در صورتی که زوجه اقدام به طرح شکایت نموده و آن را تسلیم دادگاه کند، رسیدگی به شکایت کیفری نفقه وی به سرعت انجام شده و زوج ملزم به پرداخت نفقه می باشد. در غیر اینصورت راهی زندان خواهد شد.
نفقه هایی که مربوط به زمان حال می باشند، از طریق قانون کیفری و نفقه های مربوط به زمان گذشته از طریق قوانین حقوقی با ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه خواهند بود.
شکایات کیفری دادخواست طلاق توافقی
شکایات کیفری ممانعت از حق
شکایات کیفری تصرف عدوانی
شکایات کیفری خیانت در امانت
تمامی موارد بالا، مطرح شده در قانون می باشند که مشاوره حقوقی قبل از اقدام به هر گونه عملی در طرح شکایت می تواند حتی در مواردی بدون نیاز به شکایت، موجب حل مشکل گردد.