قانون کیفری جدید

قانون کیفری جدید

حتی قوانین کیفری نیز نیازمند تغییر و اصلاحاتی در آن ها می باشند. در ارتکاب به عملی توسط یک شخص، درصورتی که در قوانین کیفری آن عمل را جرم شناخته و مرتکب شونده را مجرم، در آن صورت جرم صورت گرفته، جرم کیفری بوده و مشمول قوانین و مجازات کیفری خواهد شد.  در بخش وکیل کیفری در برخی ازین موارد توضیح داده شده است.
مشاوره حقوقی در مواردی که جرمی صورت گرفته و شکایتی نشده است، می تواند در اخذ وکیل مناسب و قوانین و مقررات توضیحات لازم را داده و در جهت اخذ وکیل کیفری مناسب یاری نماید.
قانون مجازات اسلامی
به قانون اصلی و اساسی که به مجازات و جرایم رسیدگی کرده و برای آن ها قوانین و مقررات تعیین می نماید، قانون مجازات اسلامی می باشد.
قوانین مجازات اسلامی
در این قسمت به ذکر تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
مجازات های تعزیری
قرار دادن حد و حدود در فساد فی الارض در کتب حدود
قانون های تربیتی
برداشتن مجازات های بازدارنده
بخش بندی انواع دیه به دو نوع (دیه مقدور و دیه غیر مقدور)
تبدیل نمودن مجازات کیفری حبس ابد به حبس تعزیری درجه اول
در تعزیرات، معیار تعیین مجازات “قانون” قرار گرفته است.
مسئولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی
ایجاد برنامه نظام مند در مجازات تکمیلی
موضوع توبه ساماندهی شد
ایجاد برنامه نظام مند در مورد مجازات هایی که جایگزین حبس می شوند.
ایجاد برنامه نظام مند در مورد مجازاتی که شامل تخفیف می شوند.
تغییرات در تعریف جنایت و جرم های شبه عمد با جرم های خطای محض
به تعویق انداختن صدور حکم
نظام نیمه آزادی
مجازات های حبس الکترونیکی
مجازات حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان
تعیین و تعریف معیار جنون برای مجرمان
تعریف و تفکیک جرم های سازمان یافته
ایجاد نظام مندی در شروع به جرم مجرمان
در مورد تغییرات قوانین کیفری و قوانین کیفری جدید، در قانون مجازات اسلامی، که در بخش وکیل کیفری مختصری توضیح دادیم می توان از مشاوره حقوقی مشورت گرفت. یک وکیل کیفری نیز از تمام این تغییرات آگاه بوده و دارای اطلاعات بروز در مورد قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی می باشد.