مشاوره حقوقی تبدیل شرکت

مشاوره حقوقی تبدیل شرکت چیست ؟

منظور از تبدیل شرکت، تغییر ماهیت یک شرکت ، بعنوان مثال: تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص و یا بالعکس می باشد. در تبدیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت هیچ تغییری نخواهد کرد و شرکت شکل و قالبی نو پیدا خواهد کرد.در تبدیل شرکت قوانین و مقررات وضع شده ای وجود دارد که بهتر است در ابتدای کار طبق نظر مشاور حقوقی تبدیل شرکت عمل نمود. تبدیل شرکت ها بسته به نوع شرکت ها متفاوت می باشند.تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود پس از تشکیل مجمع فوق العاده، با موافقت اعضای شرکت سهامی به تبدیل شرکت با مسئولیت محدود انجام می شود.

 

مشاوره حقوقی تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص

 

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر است. در برخی موارد مشاور حقوقی تبدیل شرکت معتقدند شرکت سهامی عام قابل تبدیل به هیچ شرکت دیگری نیست و برخی معتقدند شرکت برای تبدیل شدن، بایستی منحل شود و سهامداران آن به تشکیل شرکت سهامی خاص اقدام نمایند.در موارد خاصی که اختلاف نظر وجود دارد توصیه های لازم را از مشاور حقوقی تبدیل شرکت جویا شوید.

تبدیل شرکت های سهامی به شرکت های موضوع قانون تجارت
تبدیل شرکت های سهامی به قانون تجارت، بسیار کم پیش می آید. زیرا به نفع سهامداران نبوده و موجب افزایش تعهدات می شود. قانونی در این رابطه وضع نشده است اما شرایط تشکیل شرکت ها بایستی رعایت شود. که همه شرکا باید رضایت دهند. مجمع عمومی فوق العاده بایستی تشکیل شود.

مدارک مورد نیاز برای مشاوره حقوقی تبدیل شرکت 

اصل صورتجلسه به امضا رسیده توسط شرکاء در مجمع عمومی
کپی شناسنامه های تمام شرکای قدیمی و جدید
اصل روزنامه دعوت به مجمع عمومی
تحویل این مدارک به اداره ثبت شرکت انجام می شود و پس از آن، توسط نماینده شرکت و مشاور حقوقی تبدیل شرکت به امضا رسیده و تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد. موارد اشاره شده را می توان در اختیار مشاور حقوقی تبدیل شرکت سهامی خاص قرار داد.
تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص
مدارک مورد نیاز در تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص به قرار زیر است.
دو جلد از اساسنامه
دو برگ اظهارنامه مالیاتی
گواهی بانک
کپی شناسنامه سهامداران و بازرسان شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره