مشاوره حقوقی تغییر آدرس شرکت

 

مشاوره حقوقی تغییر آدرس شرکت چیست ؟

منظور از تغییر آدرس شرکت، محل کنونی قرارگرفتن شرکت است که در اساسنامه قید شده است. در هنگام ثبت یک شرکت لزومی ندارد آدرس شرکت در مکان تجاری باشد. ممکن است شرکتی هنوز جایگاه مشخصی پیدا نکرده باشد و آدرس محل سکونت خود را در اساسنامه ذکر کرده باشند.حتی پس از ثبت یک شرکت، امکان تغییر آدرس شرکت در هر زمانی وجود دارد. تغییر آدرس شرکت ها و موسسات غیر تجاری، می تواند توسط سهامداران یا شرکا در طی صورتجلسه فوق العاده انجام گیرد. مراحل قانونی تغییر آدرس شرکت را می توان به مشاور حقوقی تغییر آدرس شرکت سپرد.در صورتی که تغییر آدرس شرکت به شهر دیگری است، جهت انتقال شرکت ، مشاور حقوقی علاوه بر مراحل تغییر آدرس شرکت، پرونده ثبتی شرکت نیز از اداره ثبت شهر فعلی به اداره ثبت شهر جدید انتقال خواهد یافت.
تغییر آدرس شرکت از نظر قانونی در شرکت های مختلف متفاوت است.

 

مشاوره حقوقی تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود با تنظیم صورتجلسه و به امضا رسیدن آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم هر کدام.در صورت زیاد بودن تعداد شرکا، این کار توسط هیات نظارت انتخابی صورت خواهد گرفت.در مدت یک ماه پس از تنظیم صورتجلسه، توسط یکی از اعضا شرکت و یا وکیل شرکت ( مشاوره حقوقی تغییر آدرس شرکت ) و تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و نسبت به انجام ثبت آن اقدام می شود.در تغییر آدرس شرکت سهامی خاص، در صورتی که قصد تغییر آدرس شرکت در همان شهری که شرکت در آن واقع است را داشته باشد، با تشکیل جلسه مجمع عمومی که اعضا آن همه یا اکثریت سهامداران می باشند، صورتجلسه ای را که مبنی بر تغییر آدرس شرکت می باشد، به همراه ذکر آدرس جدید شرکت، به امضا رسانده و تحویل شود.

 

مراحل مشاوره حقوقی تغییر آدرس شرکت

تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس
تحویل مدارک به وکیل (یا مشاور حقوقی شرکت ها)
صدور صورتجلسه و امضا ی مدارک توسط موکل
تحویل مدارک توسط وکیل (یا مشاور حقوقی) به اداره ثبت
تغییر آدرس شرکت خود را به مشاور حقوقی تغییر آدرس شرکت بسپارید

تنها امضا اوراق از طرف شما کافی است و تمامی مراحل قانونی توسط مشاور حقوقی تغییر آدرس شرکت انجام خواهد گرفت.