حضانت به معنی نگهداری مادی و معنوی طفل و سرپرستی او توسط پدر و یا مادر و افرادی که توسط قانون تعیین شده اند، می باشد. در وحله اول حضانت و نگهداری فرزند با والدین (پدر و مادر) او خواهد بود. در قانون حضانت، نگهداری طفلی که والدین او طلاق گرفته اند، تا سن ۷ سالگی بعهده مادر و پس از آن حضانت بر عهده پدر خواهد بود.
پس از مشاوره طلاق و انجام امور اولیه در موارد مربوط به حضانت، مشاور حقوقی حضانت قادر خواهد بود در مصلحت موضوع مشورت دهد. در صورتی که پس از هفت سالگی، اختلاف و یا مشکلی بوجود آید، حضانت طفل به تشخیص دادگاه و طبق مصلحت انجام می گیرد.

موارد مشاوره حقوقی حضانت

حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر اوست و هیچ کس دیگری حق حضانت او را نخواهد داشت.
موارد سلب حضانت
در موارد سلب حضانت می توان به بی قید و بند بودن مادر ، و همچنین اعتیاد و قمار پدر اشاره کرد. در مواردی که موجب کوتاهی در نگهداری کودک شود و به تربیت او نپردازند، حضانت ازیشان سلب خواهد شد.

موارد سلب حضانت از مادر
موارد سلب حضانت از مادر پس از مشاوره طلاق و اجرای حضانت بصورت زیر می باشد.
جنون مادر
ازدواج مجدد مادر
در صورتی که سلامت جسمانی کودک به خطر بیافتد، دادگاه به تقاضای قیم می تواند حضانت او را به کس دیگری بسپارد.
موارد مشترک در سلب حضانت از پدر و مادر
در صورتی که هر یک از پدر و مادر طفل دچار موارد زیر باشند، حضانت ازیشان ساقط می شود.
اعتیاد به مواد مخدر و قمار بازی
فساد اخلاقی
مبتلا بودن به بیماری های روانی به تشخیص پزشکی قانونی
ضرب و جرح کودک
اعتیاد به الکل
سوء استفاده از طفل و اجبار او به انجام مشاغل ضد اخلاقی
حضانت در صورت فوت
حضانت در صورت فوت یکی از طرفین فرزند، بر عهده کسی می باشد که در قید حیات است.
نکته : در صورتی که پس از فوت پدر طفل، حضانت فرزند بر عهده ی مادر او باشد و تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد، ازدواج مجدد مادر طفل مانع حضانت فرزندش نمی شود و به گونه ای می توان گفت نوعی طلاق توافی می باشد.

حق ملاقات در حضانت
در صورتی که پس از طلاق، حضانت به یکی از والدین طفل برسد، در مورد حق ملاقات هر یک از پدر و مادری که حضانت با او نیست، زمان و مکان و سایر مسائل مربوط به این مورد با توافق والدین می باشد. در صورت بوجود آمدن اختلاف، تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود. در این مورد می توان از مشاوره حقوقی حضانت و یا مشاوره حقوقی رایگان در این خصوص کمک گرفت.