مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک سندی است که طبق آن کسی که صاحب حساب بانکی است، می تواند با صدور آن از حساب بانکی خود «هم خودش و هم کسی که چک را به او تحویل داده» وجه برداشت کند.

موارد لازم الذکر در چک، محل و تاریخ صدور چک می باشد و باید به امضای صادر کننده چک برسد. چک می تواند در وجه حامل و یا شخص خاصی که نام او در چک قید شده است، باشد.

در موارد خاص صدور چک مشورت با مشاور حقوقی چک الزام آور می باشد.

فوائد استفاده از چک

  1. چک وسیله ای جهت پرداختی مطمئن می باشد.
  2. جلوگیری از چاپ اسکناس و حمل پول
  3. کاهش نقل و انتقال پول

انواع چک

  1. چک عادی

چک عادی، چک هایی هستند که صاحبان حساب صادر می کنند. در صورتی که حساب صادر کننده این چک ها خالی باشد و شخص متواری شود، دارنده چک با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

  1. چک مسافرتی

چک های مسافرتی توسط بانک جهت جلوگیری از حمل پول نقد صادر می گردد. چک مسافرتی در تمام شعب بانک صادر کننده آن قابل وصول است.

  1. چک تضمین شده

چک تضمین شده که توسط بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط همان بانک تایید و تضمین می گردد. در صورت ورشستگی صاحب چک، خسارتی به دارنده چک وارد نمی شود و بطور کامل پرداخت خواهد شد.

خطر چک های در وجه حامل

خطر چک هایی که در وجه حامل کشیده می شوند، هنگامی است که چک ها گم شوند و یا سرقت شوند. به دلیل در وجه حامل بودن این گونه چک ها، هر کسی که آن چک را در دست داشته باشد مالک آن بوده و می تواند مبلغ چک را وصول کند.

در صورتی که صاحب چک اعلام سرقت و یا گم شدن نماید، وصول چک از طرف بانک قابل جلوگیری است.

در تمامی موارد خاصی که در صدور و یا برگشت چک و مشکلات مربوط به آن بوجود می آید، مشاوره حقوقی رایگان در راهنمایی، کمک شایانی خواهد کرد. همچنین مشاور حقوقی چک می تواند تمامی موارد و قوانین مربوط به چک را ذکر کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.