مشاوره حقوقی جعل

مشاوره حقوقی جعل چیست ؟

جعل بمعنی دخل و تصرف در سند، بمنظور تغییر آن که عموما موجب ضرر رساندن به کس دیگری می شود. پس تغییری که در سند یا نوشته ای با سوء نیت و حیله گری انجام می گیرد و در پی آن به فرد دیگری ضرر وارد می شود.جعل از جرایم حقوق دعاوی می باشد و علم مشاوره حقوقی آن را مشاور حقوقی جعل بخوبی آگاه است.به کسی که با تقلب جعل سند یا مدرکی را انجام می دهد، جاعل گفته می شود.جعل مادی:جعل مادی به تغییراتی که در یک سند با استفاده از روش هایی مانند تراشیدن یا برش دادن گویند. تشخیص جعل مادی با ارجاع به کارشناس صورت می پذیرد.انواع جعل مادی,جعل مهر، تمبر یا علامت اختصاری شرکت ها,جعل حکم دادگاه ها,جعل اسکناس,جعل مدرک تحصیلی,جعل اسناد و نوشته های رسمی و غیر رسمی,جعل گواهی های پزشکی

مراحل مشاوره حقوقی جعل

در صورت بروز و یا مواجهه با مشکل جعل، ابتدا با مشاور حقوقی جعل تماس گرفته، تا روند پیگیری و حتی در تشخیص جعل کمک های لازم بعمل آید.,توسط خود فرد,توسط مشاور حقوقی جعل,جرم جعل,جعل یکی از جرایمی است که شاکی خصوصی دارد و غیر قابل گذشت می باشد حتی گذشت شاکی نیز جاعل را از حکم,کیفری نجات نمی دهد.,مصادیق جرم جعل,امضا گرفتن از شخص طوری که از روی حیله باشد,هنگامی که با قصد و نیت از فردی بطور غافلگیرانه امضا گرفته شود. امضا واقعی می باشد اما غافلگیرانه و با سوء نیت بوده و جرم جعل امضای واقعی تحقق می یابد.,جعل معنوی,جعل معنوی شامل تغییر در مفاد یک سند یا نوشته می باشد که حقیقت و معنا و مفهوم آن را تغییر می دهد.تغییر و عوض کردن حروف، کلمات و اعداد می باشد، بدون اینکه خود کلمه از بین برود.

انواع مشاره حقوقی جعل

تراشیدن و خراشیدن,تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه می باشد و خراشیدن شامل از بین بردن قسمتی از یک کلمه و تغییر معنای آن. (تبدیل حسین به حسن)

تغییر دادن یک نوشته یا سند
اثبات در نوشته
از بین بردن علامت باطل بودن سند و تبدیل آن به سند معتبر.
الحاق و الصاق
وصل کردن دو نوشته مختلف از کسی که باعث شود که آن نوشته یک سند به حساب آید.
مجازات جعل
طبق قانون بسته به نوع جعل، مجازات حبس برای جعل در نظر گرفته شده است. و مجازات کارمندان دولت بیش از مردم عادی در انجام جرم جعل خواهد بود.