مشاوره حقوقی جعل

مشاوره حقوقی جعل

تعریف جعل
جعل بمعنی دخل و تصرف در سند، بمنظور تغییر آن که عموما موجب ضرر رساندن به کس دیگری می شود. پس تغییری که در سند یا نوشته ای با سوء نیت و حیله گری انجام می گیرد و در پی آن به فرد دیگری ضرر وارد می شود.
جعل از جرایم حقوق دعاوی می باشد و علم و دانش قوانین و مقررات آن را مشاور حقوقی جعل بخوبی آگاه است.
تعریف جاعل
به کسی که با تقلب جعل سند یا مدرکی را انجام می دهد، جاعل گفته می شود.
انواع جعل
جعل مادی
جعل مادی به تغییراتی که در یک سند با استفاده از روش هایی مانند تراشیدن یا برش دادن گویند. تشخیص جعل مادی با ارجاع به کارشناس صورت می پذیرد.
انواع جعل مادی
جعل مهر، تمبر یا علامت اختصاری شرکت ها
جعل حکم دادگاه ها
جعل اسکناس
جعل مدرک تحصیلی
جعل اسناد و نوشته های رسمی و غیر رسمی
جعل گواهی های پزشکی
جعل معنوی
جعل معنوی شامل تغییر در مفاد یک سند یا نوشته می باشد که حقیقت و معنا و مفهوم آن را تغییر می دهد.
در صورت بروز و یا مواجهه با مشکل جعل، ابتدا با مشاور حقوقی جعل تماس گرفته، تا روند پیگیری و حتی در تشخیص جعل کمک های لازم بعمل آید.
فرآیند شکایت از جعل
توسط خود فرد
توسط مشاور حقوقی جعل
جرم جعل
جعل یکی از جرایمی است که شاکی خصوصی دارد و غیر قابل گذشت می باشد حتی گذشت شاکی نیز جاعل را از حکم کیفری نجات نمی دهد.
مصادیق جرم جعل
امضا گرفتن از شخص طوری که از روی حیله باشد
هنگامی که با قصد و نیت از فردی بطور غافلگیرانه امضا گرفته شود. امضا واقعی می باشد اما غافلگیرانه و با سوء نیت بوده و جرم جعل امضای واقعی تحقق می یابد.
تراشیدن و خراشیدن
تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه می باشد و خراشیدن شامل از بین بردن قسمتی از یک کلمه و تغییر معنای آن. (تبدیل حسین به حسن)
تغییر دادن یک نوشته یا سند
تغییر و عوض کردن حروف، کلمات و اعداد می باشد، بدون اینکه خود کلمه از بین برود. (تبدیل ۰ به ۱۰)
اثبات در نوشته
از بین بردن علامت باطل بودن سند و تبدیل آن به سند معتبر.
الحاق و الصاق
وصل کردن دو نوشته مختلف از کسی که باعث شود که آن نوشته یک سند به حساب آید.
مجازات جعل
طبق قانون بسته به نوع جعل، مجازات حبس برای جعل در نظر گرفته شده است. و مجازات کارمندان دولت بیش از مردم عادی در انجام جرم جعل خواهد بود.