مشاوره حقوقی روابط نامشروع

مشاوره حقوقی روابط نامشروع چیست ؟

رابطه نامشروع یکی از جرایمی است که با عفت منافات دارد. در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است. روابط نامشروع مربوط به قوانین دعاوی بوده و وظیفه رسیدگی به آن بر عهده مشاور حقوقی روابط نامشروع می باشد.روابط نامشروع مانند سایر جرایم از نظر قانونی دارای اقسام مختلف می باشد که بسته به نوع و نحوه روابط، شامل مجازات تعریف شده حد و تعزیر در قانون مجازات اسلامی می شوند که باید با مشاوره حقوقی مشورت کرد. در قانون مجازات روابط نامشروع و زنا، دیه و مقابله به مثل (قصاص) وجود ندارد.تعریف حد: حد مجازاتی است که قاضی و رای دهنده دخل و تصرفی در آن نداشته و آن را از متن صریح قرآن برداشت می کنند..تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که در قرآن و توسط شارع مقدس مقداری برای آن تعیین نکرده است و بعهده قاضی گذاشته شده است.

مشاوره حقوقی روابط نامشروع تلفنی رایگان

اسباب حد جرایمی هستند که منافی عفت بوده و مشمول قانون حد می شوند که یکی از موارد آن زنا می باشد.زنا (حد زنا، اعدام یا رجم و در برخی موارد صد ضربه شلاق می باشد).مجازات جرم رابطه نامشروع,می توانید میزان و شرایط مجازات مربوط به رابطه نامشروع را از مشاور حقوقی روابط نامشرع یا وکیل کیفری راهنمایی بگیرید.در موارد زیر حکم زنا اعدام می باشد.زنا با محارم نسبی,زنا با زن پدر,زنا به عنف و اکراه,زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان,در موارد زیر حکم زنا رجم می باشد. و در بقیه موارد صد ضربه شلاغ می باشد.,زنای مرد محصن,زنای زن محصنه با مرد بالغ,حد لواط اعدام (در صورت دخول) و یا صد ضربه شلاغ (عدم دخول) می باشد.,لواط (همجنس بازی مردان),حد مساحقه درصورت تکرار ۳ بار (که حد در آن ها جاری شده) قتل بحساب آمده و در غیراینصورت ۱۰۰ ضربه شلاق

مشاوره حقوقی روابط نامشروع ومجازات آن

مساحقه (همجنس بازی زنان)
قوادی (جمع کردن بیش از دونفر برای زنا یا لواط)
قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) در صورتی که شخص نسبت دهنده نتواند ادعای خود را ثابت کند، قانون برای او مجازات قذف در نظر می گیرد.
در تمام موارد گفته شده، در صورتی که قصد اثبات رابطه نامشروع کسی را دارید، و یا خود جرمی در این زمینه مرتکب شده اید، قبل از هر کاری با مشاوره حقوقی روابط نامشروع مشورت کنید

در این موارد در صورت عدم اثبات جرم و یا اقدام اشتباه در این مورد، مجازات گریبانگیر خودتان خواهد شد.
در اثبات جرایم منافی عفت چون زنا و روابط نامشروعی که مجازات آن ها حد می باشد، امکان اثبات با استفاده از دلایل قانونی می باشد.

در صورت عدم وجود دلایل قانونی، جرم قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل شامل: شهادت شاهد، اقرار و علم خود قاضی می باشد.