مشاوره حقوقی قتل

مشاوره حقوقی قتل چیست ؟

جرم قتل در راس همه جرم ها قرار دارد. قتل به معنی کشتن می باشد. مفهوم مشاوره حقوقی قتل گرفتن حیات زندگی از یک انسان می باشد.قتل جزء حقوق دعاوی بشمار می آید. مهمترین عاملی که نیاز به مشاور حقوقی پیدا می کند.قتل انواع مختلفی دارد که بسته به نوع قتل و عمد یا غیر عمد بودن و دلایل قتل، شامل مجازات های مختلفی می باشد.در وقوع قتل، بهتر است از یک مشاور حقوقی قتل زبده کمک گرفت. در این خصوص که قتل عمدی بوده یا غیر عمد کمک شایانی خواهد نمود.تنها رضایت ولی دم مقتول موجب عدم قصاص قاتل خواهد شد.در صورت جلب رضایت ولی دم، پرداخت دیه کامل و یا مقدار بیشتر یا کمتر از حد مشخص بایستی صورت گیرد.مشاور حقوقی قتل می توانند در خصوص جلب رضایت ولی دم نیز مشورت دهند.

انواع مشاوره حقوقی قتل

قتل عمد به قتلی گفته می شود که قاتل درصدد کشتن فردی اقدام به انجام عملی نماید. و در صورتی که این اقدام با قصد و نیت قبلی پی ریزی شده باشد، قتل عمد صورت گرفته است.قتل شبه عمد یک درجه خفیف تر از قتل عمد است که در قوانین مختلف کشور ها تعاریف مختلفی دارد. مشاوره حقوقی قتل غیر عمد (قتل خطای محض)قتل غیر عمد، سلب حیات از یک انسان بدون قصد و نیت قبلی و در کمال بی احتیاطی می باشد.در حالتی که مرتکب قتل در بی احتیاطی کامل و انجام عملی که در آن مهارت نداشته، موجب قتل شده باشد، مجازات آن حبس از ۱ الی ۳ سال می باشد. همچنین پرداخت دیه در صورت درخواست اولیا دم بایستی پرداخت شود. مگر در صورتی که قتل، خطای محض (قتل غیر عمد) بوده باشد.

مشاوره حقوقی قتل عمد برای مجازات و رضایت 

قتل غیر عمد مجازات مشخصی در مبلغ دیه دارد.

دیه ای که بابت قتل غیرعمد به اولیای دم مقتول پرداخت می شود، هر سال متفاوت می باشد و مبلغ آن توسط قوه قضائیه تعیین می گردد.

مجازات قتل عمد

با توجه به مشاوره حقوقی قتل مورد استفاده از مجازات مربوط به قتل عمد پیش آمده سوال فرمایید ولی نکته جالب توجه این است که بعضا یک طلاق توافقی تبدیل به قتل عمد شده است.
در قتل عمد مجازات شامل قصاص و پرداخت دیه می باشد.