مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری چیست ؟

تعریفی از کلاه برداری در قانون نیامده است و تنها مصادیق و ارتکابات آن عنوان شده است. جرم کلاهبرداری انواع و روش های مختلفی دارد و بشکل های مختلفی صورت می گیرد. با استفاده از ابزار و وسایلی که در عرف شناخته شده هستند و بیشتر کلاهبرداری ها در معاملات صورت می گیرد.در انجام معاملات خود، از مشاور حقوقی کلاهبرداری یاری جویید و یا تنظیم و پیگیری معاملات را به مشاور حقوقی کلاهبرداری بسپارید.مجازات یک کلاهبرداری ساده از یک تا هفت سال زندان و پرداخت جریمه نقدی معادل مال برده شده توسط کلاهبردار می باشد.

تعریف مشاوره حقوقی کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست؟ کلاهبرداری بردن اموال و دارایی یک شخص می باشد که با بکار بردن حیله و تقلب و نیز فریب و اغفال مردم صورت می گیرد. کلاهبرداری با سوء نیت و با استفاده از لوازم و وسائل متقلبانه صورت انجام می شود. کلاه برداری انواع مختلفی دارد و نمی توان برای آن فعل واحدی تعریف نمود.مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. قانون دیگری به نام تشدید مرتکبین وجود دارد که مربوط به کلاهبرداری می باشد. قانون تشدید مرتکبین شامل ۷ ماده می باشد که باید با مشاوره حقوقی کلاهبرداری مشورت شود .

انواع مشاوره حقوقی کلاهبرداری

جرایم مشمول کلاهبرداری
ورشکستگی تقلبی
تعدی به دولت
تبانی برای بردن مال شخص دیگر
انتقال مال شخص دیگر
معرفی مال دیگری بجای مال خود
همدستی در معاملات دولتی
کلاهبرداری در امور ثبتی
کلاهبرداری در شرکت ها
کلاهبرداری در انحصار وراثت
کلاهبرداری در بیمه گری
کلاهبرداری در معاملات ارزی
کلاهبرداری در اعسار
کلاهبرداری رایانه ای
مشاوره حقوقی کلاهبرداری در تعیین نوع کلاهبرداری و مجازات آن، دارای علم و آگاهی مورد نیاز می باشد.

نحوه اثبات کلاهبرداری در مشاوره

برای شناخت و اثبات عملی که کلاهبرداری بوده است، ۳ مورد زیر باید اثبات شود.وسایل و مواردی که کلاهبردار استفاده کرده است باید فریبکارانه باشد.تشخیص متقلبانه و فریبکارانه بودن لوازم مورد استفاده مجرم، بایستی طوری باشد که در عرف جامعه آن وسایل را در کلاهبرداری مورد استفاده قرار دهند.مجنی علیه (کسی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است) کسی که از او کلاهبرداری شده است، باید با استفاده از لوازم فریبکارانه و متقلبانه مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد.اموالی که با کلاهبرداری گرفته یا برده شده است، حتما باید به شخص دیگری غیر از مجرم تعلق داشته باشد.در تعیین اینکه آیا موردی کلاهبرداری بوده است یا نه، مشاور حقوقی کلاهبرداری آماده پاسخگویی می باشد.