مشاوره حقوقی کیفری

مشاوره حقوقی کیفری چیست ؟

مشاوره حقوقی کیفری به معنی انجام دادن هر فعل و عملی می باشد که مجازات آن در قوانین کیفری آمده است. در دعاوی کیفری، مجازات برای مرتکب شونده توسط دادگاه تعیین می شود.جعل، قتل، دیه، تهدید، مواد مخدر، خیانت در امانت، آدم ربایی، کلاهبرداری، سرقت، جرایم پزشکی، روابط نامشروع، استراق سمع، مزاحمت تلفنی، جرایم رایانه ای و انتقال مال غیر.بعلت متفاوت بودن دعاوی کیفری، مطلع باشید که این جرایم مربوط به مشاوره حقوقی کیفری بوده، و هر یک از موارد بالا، در زمینه مشاوره حقوقی کیفری می باشد.

دعاوی مشاوره حقوقی کیفری

قبل از هر چیزی بهتر است تفاوت دو قانون یعنی دعاوی مشاوره حقوقی کیفری و حقوقی را بدانید. زیرا در صورت درخواست شکایت، تاثیر بسیار زیادی در نحوه ثبت شکایت خواهد داشت. توصیه می شود قبل از شکایت با مشاور حقوقی دعاوی کیفری مشورت نموده و نوع کیفری و یا حقوقی بودن دعاوی مشخص گردد.ویژگی های دعاوی کیفری شکایت های کیفری را روی هر نوع برگه می توان مطرح کرده و تقدیم مراجع قضایی نمود. برای بررسی دعاوی کیفری در ابتدا بایستی به مرجع دادسرا مراجعه نمود و پس از تحقیقات به دادگاه منتقل شود.

مشاوره حقوقی کیفری قوه قضاییه

شکایات کیفری بدون استفاده از وکیل هم قابل پیگیری در دادگستری می باشند. پرونده های مربوط به شکایات کیفری پس از پس گرفتن شکایت بسته نخواهند شد.در شکایات کیفری بدلیل عدم نیاز به وکیل، بهتر است در قدم اول، موضوع با وکیل کیفری دعاوی کیفری مطرح شده و روند انجام و نحوه پیگیری آن را جویا شوید.درموضوع پرونده اتهام، طرفین شکایت را شاکی و متشاکی یا متهم می نامند.

مراحل رسیدگی به شکایات مشاوره حقوقی کیفری

رسیدگی به دعاوی کیفری در دادگستری صورت می گیرد و دارای چند مرحله می باشد.
مرحله طرح شکایت و شروع تحقیق
مرحله رسیدگی مقدماتی در دادگاه اولیه
مرحله رسیدگی در بخش تجدید نظر
تنظیم شکایت در دعاوی کیفری
طرح یا تنظیم شکایت در دعاوی کیفری را شکواییه می گویند. که در برگه های معمولی هم می توان بیان نمود.
نکات طرح و تنظیم شکواییه در دعاوی کیفری
اطلاعات نام و نشانی دقیق شاکی
موضوع شکایت بهمراه تاریخ و مکان وقوع جرم
ذکر زیان مالی وارد شده به مدعی.
مشخصات اطلاعات متشکی یا متهم
ادله و مشخصات اسامی و نشانی شاهدان
پس از تنظیم شکوائیه و به امضا رسیدن توسط شاکی، تقدیم دادسرا یا دادگاه می شود.
تنظیم شکواییه را به مشاور حقوقی کیفری واگذار نمایید.