وکیل حقوقی سقوط تعهدات

وکیل حقوقی سقوط تعهدات

تعریف سقوط تعهدات

در تعهدات بین افراد رابطه حقوقی بوجود می آید که در سقوط تعهدات این رابطه از بین رفته و تعهداتی که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد نیز از بین می رود. جالب است بدانید که سقوط تعهدات نیز از وکیل حقوقی برخوردار است.

عوامل سقوط تعهدات

از مهمترین عوامل سقوط تعهدات ، وفای به عهد می باشد که با انجام تعهدات بطور کامل، رابطه حقوقی بوجود آمده در تعهدات از بین نمی رود. سقوط تعهدات زیر نظر مشاور حقوقی می تواند مورد حل و فصل قرار گیرد. نکته: انحلال قرارداد با سقوط قرارداد متفاوت است. در انحلال یک قرارداد عقد آن قرارداد از بین رفته و در نتیجه آن تعهدات نیز از بین می روند. در حالی که در سقوط یک قرارداد، تعهدات از بین رفته در حالی که اصل قرارداد باقی می ماند. تفاوت لغات با هم معانی مختلفی را ایجاد می کند که بهتر است در تمامی این موارد با مشاوره حقوقی مشورت گردد. ابراء به معنی سقوط تعهد به خواست و اراده یک شخص انجام شود. همه حقوقدانان و وکلای حقوقی ابراء را به عنوان علتسقوط تعهدات و قرارداد ها قبول نموده اند.

زوال ارکان سقوط تعهدات

تعهدات نیازمند وکیل کیفری تعهدات می باشد. از موجبات سقوط تعهد، زوال و سقوط ارکان آن می باشد. از بین رفتن ارکان یک تعهد می تواند بعلت زوال در دوطرف تعهد باشد که یکی از ارکان تعهد که بایستی دوطرفه باشد، از بین رفته و موجب سقوط تعهد می گردد. هر دو طرف متعهد می توانند از مشاوره حقوقی رایگان در این خصوص راهنمایی گرفته و مانع از پیشرفت مشکلات در این مورد شوند. ذایل شدن حق انتفاع ، طبق ماده ۵۱ قانون مدنی، حق انتفاع بدلایل زیر زایل می گردد: ۱- در صورتی که مدت آن انقضا گردد. ۲- تلف شدن و زایل شدن مال موضوع انتفاع.

دلایل سقوط تعهدات در قانون

بر اساس قانون مدنی، تعهدات بدلایل زیر زایل می گردند.
۱- وفای به عهد
با ایفای وفای به عهد، مورد تعهد به پایان می رسد.
۲- اقاله
بر هم زدن معامله توسط هر دوطرف قرارداد
۳- ابراء
۴- تبدیل تعهد
هر دو طرف تصمیم می گیرند تا تعهد قبلی را ساقط و تعهد جدیدی را ایجاد نمایند.
۵- تهاتر
تهاتر به معنی سقوط و از بین رفتن تعهدات دوطرف نسبت به یکدیگر می باشد. که بر سه نوع می باشد: تهاتر قهری، تهاتر قراردادی و تهاتر قضائی
۶- مالکیت مافی الذمه
موارد دیگر:
تلف شدن مورد معامله
در تمامی تعهدات دخیل نمودن یک وکیل حقوقی می تواند چاره ساز مشکلات احتمالی باشد.