وکیل حقوقی عقود معینه

وکیل حقوقی عقود معینه

وکیل حقوقی عقود معینه چیست ؟

داشتن یک معامله بدون مشکل و سالم با دانستن اطلاعات حقوقی معاملات میسر می باشد. اطلاعات حقوقی ارائه شده با استخدام وکیل حقوقی و یا مشاوره حقوقی رایگان میسر خواهد بود. انواع عقود معینه و قرارداد ها : عقد عبارتست از تعهدی که میان یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر. طبق عقد بر امری تعهد می کنند که همه طرفین آن را قبول دارند و می تواند با حضور وکیل حقوقی تنظیم گردد.

انواع عقود معین در قانون مدنی

۱- عقود لازم : عقد لازم عقدی می باشد که هیچکدام از دو طرف معامله حق فسخ آن بدون اجازه طرف دیگر طلاق توافقی را نداشته باشد مگر در مواردی که در قانون معین و مشخص شده است. (نیازمند مشاوره حقوقی) ۲- عقود معینه جایز : عقد جایز به عقدی گفته می شود که هر طرفین می تواند هر موقع که اراده نماید عقد را بهم بزند یا آن را فسخ نماید. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز می باشند. (نیازمند وکیل حقوقی) بعنوان مثال موکل می تواند در هر زمانی که اراده کند وکیل را عزل نماید مگر اینکه در ضمن عقد وکالت عدم عزل وکیل ذکر شده باشد. ۳- عقود معینه خیاری : عقدی که به دوطرف عقد یا یکی از طرفین و یا شخص دیگری با عنوان شخص ثالث اجازه فسخ عقد را داده باشند. (نیازمند وکیل حقوقی) ۴- عقود معینه منجز ۵- عقود معینه معلق.

تحقیق در مورد عقود معین

۱- عقود معوض و مجانی (عقود معوض مانند اجاره و عقود مجانی مانند ودیعه) ۲- عقود معین و عقود نامعین (عقود معین مانند قرارداد هایی که نام مشخصی در قانون دارند و برای آن ها مقرراتی تعیین شده است مانند رهن و اجاره و …) (عقود و قرارداد های غیر معین که طبق توافق متعاملین تعیین می شود) ۳- عقود تملیکی و عهدی (عقود تملیکی مانند اجاره و عقود عهدی مانند وصیت) ۴- عقود رضایی و عینی و تشریفاتی (عقود تشریفاتی عقودی می باشند که نیاز به تشریفات خاصی در آن ها می باشد مانند املاک غیر منقول که نیازمند ثبت در دفتر اسناد رسمی می باشند) (عقود عینی مانند رهن و وقف) ۵- عقود فردی و جمعی ۶- عقود الحاقی (عقود الحاقی مانند قرارداد هایی که با بانک یا بیمه بسته می شوند) در تمامی عقود انجام گرفته و یا در حال انجام، می توان از یک مشاوره حقوقی جهت پیشبرد بهتر اهداف عقود معینه مختلف استفاده نمود.