اجرت المثل چیست ؟

اجرت المثل چیست ؟

اجرت المثل

اجرت المثل از حق و حقوقی است که شرع مقدس برای بانواد در اسلام در نظر گرفته است. در شرع مقدس اسلام حقوق ویژه ای برای زنان در نظر گرفته شده است و یکی از آن ها این است که هیچ مردی حق ندارد تا زمانی که حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده، همسرش را طلاق دهد. هر اندازه که زمان زندگی مشترک بیشتر باشد، این حق برای زنان افزایش پیدا می کند. زوجه می تواند میزان اجرت خود را از مشاوره حقوقی جویا شود. زنان نیز در زندگی زناشویی وظایفی بر عهده دارند که یکی از آن ها تمکین می باشد. تمکین دارای دو بخش کلی می باشد. تمکین عام و تمکین خاص. زوجه می تواند قبل از بروز مشکل در تمکین، از مشاوره حقوقی در زمینه تمکین بهره مند گردد.

تمکین عام اجرت المثل

در بخش وکیل خانواده در مورد تمکین صحبت نمودیم. تمکین عام یعنی اینکه زن بایستی در زندگی زناشویی و مشترک حضور داشته باشد و به وظایفی که بر عهده او می باشد و در قانون و شرع تعیین شده است عمل نماید. تمکین خاص : تمکین خاص مربوط به رابطه زناشویی می باشد که زن وظیفه انجام آن در قبال مرد را دارد. نکته: در صورتی که زوجه بدون قصد تبرع به دستور زوج اقدام به انجام کار های کرده باشد، و برای دادگاه نیز این امر اثبات گردد، دادگاه اجرت  کار هایی که زن انجام داده را محاسبه و به به زوجه پرداخت خواهد نمود.

اجرت المثل اجرت المسمی

در صورتی که زن به تمام وظایف زناشویی خویش عمل کرده و تمکین کند و علاوه بر این ها کاری غیر از این موارد را به دستور همسر یا زوج انجام دهد، مستلزم دریافت پاداشی از طرف شوهر می باشد که به آن اجرت المثل گفته می شود.در وکیل خانواده گفتیم که مطابق قانون و مقررات اسلامی، پس از ازدواج، وظایفی میان زوجین برقرار می گردد که زوج و زوجه بایستی در قبال یکدیگر این وظایف را انجام دهند.

شرایط تعلق اجرت المثل

۱- در صورتی که زوجه در اموری مانند خانه داری، شرط ضمن عقد مطرح شده باشد، اجرت  به او تعلق نخواهد گرفت.

۲- در صورتی که زن کار های خانه را به قصد تبرع (رایگان) انجام داده باشد، در این صورت اجرت المثل به او تعلق نخواهد گرفت.

۳- در صورتی که درخواست طلاق از طرف زوجه باشد، اجرت به او تعلق نمی گیرد، درخواست طلاق بایستی از طرف شوهر باشد.

مطالبه اجرت المثل

اجرت المثل از دیگر دعاوی خانوادگی در زندگی مشترک می باشد که این اجرت المثل در قبال کار های انجام شده از طرف زوجه در طول زندگی مشترک بوده که از از آثار مادی و مالی طلاق می باشد. مطالبه اجرت می تواند توسط وکیل حقوقی صورت گیرد. نحوه اقامه دعوی : زن می تواند دادخواست و شکوائیه اجرت المثل را تقدیم دادگاه نماید و نیازی نیست این دادخواست پس از طلاق توافقی به انجام رسد. حتی یک وکیل خانواده قادر به پیگیری این مورد خواهد بود.