شکوائیه دعاوی خانوادگی

شکوائیه دعاوی خانوادگی

وکیل دعاوی خانوادگی

در دعاوی خانوادگی پس از کامل نمودن پرونده مربوط به دعاوی یعنی تکمیل نمودن فرم دادخواست دعاوی، کامل نمودن برگه ها و مدارک پیوست دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، جهت ثبت در یکی از شعبه های مربوطه و همچنین گرفتن وقت رسیدگی دادرسی آماده می شود. موارد فوق با استخدام وکیل حقوقی خانواده نیز قابل انجام می باشند. در دعاوی خانواده مشاوره حقوقی بهترین راه حل قبل از بروز مشکلات و یا پس از آن می باشد. چرا که با کمترین هزینه بهترین راهنمایی ها را در اختیار قرار می دهد. زمان رسیدگی به پرونده از نظر زمانی، روز و تاریخ آن به طرفین دعاوی اعلام می گردد. زمان اخطاریه داده شده توسط دادگاه تا زمان رسیدگی به پرونده در وقت دادرسی آن نباید کمتر از ۵ روز باشد. این زمان برای افراد مقیم خارج از کشور نیز نباید کمتر از ۲ ماه باشد.

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی

این زمان جهت طرح دفاعیه، تهیه و تنظیم مستندات و مدارک لازم جهت ارائه و تقدیم به محکمه و دادگاه می باشد و زمان مشخصی جهت تنظیم مدارک و اسناد برای آن ها وجود دارد. طلاق توافقی رای دادگاه در خصوص افراد حضوری می باشد و در طول مدت ۲۰ روز از تاریخ رای دادگاه فرصت اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان وجود دارد.

هزینه دادرسی دعاوی خانوادگی

پرداخت هزینه دادرسی بر عهده خواهان می باشد. در صورتی که خواهان اعلام اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نماید، در این صورت دادگاه به ادعای اعسار خواهان رسیدگی نموده و در صورت اثبات آن، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد شد و دادگاه شروع به رسیدگی به پرونده دعوی خواهد نمود.

انواع دعاوی حقوقی

دعاوی اعظم مالی : دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی گفته می شود که قیمت خواسته شده در هنگام تشکیل دادن و تکمیل پرونده معلوم و یا قابل ارزیابی است. بعنوان مثال مطالبه چک و … (وکیل خانواده قادر به رسیدگی به این دعاوی می باشد) ، دعاوی غیر مالی : خواسته های دعاوی غیر مالی در هنگام تشکیل پرونده قابل ارزیابی نبوده. بعنوان مثال دعاوی تقسیط دیه و تمکین و … (نیازمند استخدام وکیل خانواده و یا مشاوره حقوقی در این زمینه می باشد)

شرایط ارائه دادخواست دعاوی خانوادگی

در رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگاه، نیازمند دادخواست می باشد. داخواست های حقوقی و دعاوی خانوادگی نیازمند تنظیم آن ها به زبان فارسی روی برگه های مخصوص این کار می باشند. روی برگه های دادخواست دعاوی خانوادگی ، اطلاعات و مشخصات مندرج مربوط به شخص می باشد که همگی باید بطور صحیح و کامل نوشته شده و کامل گردد. در صورت تنظیم دادخواست توسط وکیل خانواده، بایستی اطلاعات مربوط به او در آن ثبت گردد. در صورتی که اطلاعات کامل تکمیل نگردند، دعوی شما رد خواهد شد. برای جلوگیری ازین قضیه، در تکمیل دادخواست از وکیل خانواده و یا مشاوره حقوقی کمک بگیرید.