طلاق غیابی

طلاق غیابی

در این مقاله سعی به عنوان و تشریح طلاق غیابی و شرایط انجام طلاق غیابی داریم. ازدواج و تشکیل زندگی مشترک با قبول مسئولیت و تعهداتی در قبال طرف مقابل صورت می گیرد. اما امروزه نیازمند مشاوره حقوقی قبل از ازدواج می باشد.طبق قوانین و مقررات که قانونگذار به پیروی از شارع مقدس توصیه می کند، زوجین را به پذیرفتن و رعایت حق و حقوق طرف دیگر ملزم کرده است که این حقوق می تواند توسط مشاوره حقوقی رایگان به زوجین گفته شود.در صورت تخلف و رعایت نکردن هر یک از طرفین زن و شوهر، در قانون ضمانتی برای اجرای آن ها وجود دارد. برای مثال حسن معاشرت زن و شوهر با یکدیگر و همچنین الزام مرد به پرداخت نفقه زن، در قانون آمده است. که مشاوره طلاق در صورت نیاز تخصص لازم در مطالبه نفقه را دارد.

طلاق غیابی از طرف زوجه

در صورتی که زن بعلت های قابل قبول موجود در قانون تقاضای طلاق کند که این شرایط به صورت طلاق توافقی نیز می تواند صورت بگیرد، اگر زوج مجهول المکان بوده و در دسترس نباشد، زوجه با مجهول المکان اعلام نمودن زوج، می تواند دادخواست طلاق نماید. دادخواست می تواند توسط وکیل کیفری تنظیم گردد.

  • طبق قانون مدنی، حاکم او را طلاق داده و طلاق از طرف زوجه در روزنامه های کثیرالانتشار، بمدت ۳ بار متوالی آگهی شده و در صورتی که اثری از غایب نباشد، دادگاه حکم طلاق را صادر می نماید. در صورتی که مراجعه مرد قبل از تاریخ عده تعیین شده باشد، می تواند به زن خود مراجعت کند درغیر اینصورت حق رجوع به همسر خود را نخواهد داشت. (در موارد فوق می توان قبل از هر اقدامی با مشاوره حقوقی مشورت نمود)
  • طلاق زوجه بر اساس عسر و حرج. در صورت غیبت شوهر که موجب عسر و حرج زن شده است، زن می تواند تقاضای طلاق نماید. (در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توان از وکیل خانواده کمک گرفت)

شرایط دادخواست طلاق از طرف زوجه

زوجه بعنوان خواهان و کسی که قصد طلاق دارد بایستی اطلاعات دقیق شوهرش که به او خوانده گفته می شود برای دادگاه در برگه دادخواست خود ثبت نماید. در صورت مجهول المکان بودن زوج، در این صورت حکم غیابی صادر خواهد شد. در موارد بخصوص وکیل خانواده می تواند طبق قوانین راهنمایی های لازم را بعمل آورد.

طلاق غیابی برای افراد مقیم خارج از کشور

در صورتی که زن در خارج از کشور اقامت داشته و مدعی مجهول المکان بودن همسر خود باشد، بایستی وکیل خانواده یعنی وکیل طلاق غیابی بگیرد تا مراحل مربوط به طلاق انجام پذیرد.در صورتی که مرد در تاریخ عده طلاق پشیمان شود و تصمیم به بازگشت و رجوع به همسر خود را بگیرد، حکم طلاق رجعی بوده و حکم طلاق غیابی باطل می شود.
در ایام عده تکالیف زن و شوهر پابرجا بوده و نفقه زن نیز بر عهده زوج می باشد. در صورت فوت یکی از طرفین، دیگری از همسر خود ارث خواهد برد.
تمامی موارد خاص بوجود آمده مربوط به طلاق غیابی، در صورت نیاز به مشاوره و رهنمود، مشاوره حقوقی قادر به ارائه بهترین راه حل در زمینه تخصص خود می باشد.