قانون کیفری

قانون کیفری

قانون کیفری با هدف تحقیق و کشف جرم و جنایت، وساطت، برقراری صلح و اجرای رای دادگاه بوجود آمده است. مشاوره حقوقی در تشریح قوانین کیفری تخصص داشته و می تواند مقررات لازم را خصوص مشاوره های بوجود آمده بیان نماید.

قانون کیفری چیست

همانطور به در بخش وکیل کیفری بیان کردیم، قانون کیفری، قوانین مربوط به مجازات ها و جرایم کیفری می باشد که خود در زیر شاخه حقوق جزا قرار دارد. قوانین کیفری شامل قوانین مجازات هایی که مربوط به جرایم کیفری می باشند و هر کدام از جرایم مجازات خاص خود را دارد. انواع دعاوی کیفری رایج را در بخش وکیل کیفری، مانند قتل، روابط نامشروع، سرقت و … عنوان نمودیم.

انواع قانون کیفری

قانون نظارت بر رفتار قضات
در قوانین کیفری حتی بر رفتار قضات نیز نظارت می شود. قانون کیفری نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات، صلاحیت و عدم صلاحیت قضات رسیدگی می نماید.
قوانین کیفری خیانت در امانت
قوانین کیفری خانواده
قوانین کیفری فحاشی
قانون کیفری چک
قانون کیفری سفته
قانون کیفر عمومی
هر کدام از قوانین کیفری در موارد بالا را در بخش وکیل کیفری به اختصار توضیح دادیم.

تفسیر قانون کیفری

در تفسیر قوانین کیفری، که از اصول اولیه منطقی در این قوانین می باشد، به این معنی می باشد که قاضی نباید جرم بوجود آمده را از زبان متهم دریافت نموده و به آن استناد نماید. در این قوانین قاضی بایستی به منطق قانون موجود در قوانین کیفری استناد نماید.
قوانین کیفری، ساده ترین و شدیدترین قوانین بعنوان وسیله ای برای اجبار انجام مقررات و قوانین اجتماعی می باشند. مشاوره حقوقی آماده پاسخگویی به تمام موارد پیش آمده در این راستا می باشد.
همانگونه که در بخش مربوط به وکیل کیفری توضیح دادیم، تفکیک قوانین کیفری از قوانین حقوقی یکی از مسائلی است که مجریان قانون با آن مواجه هستند.
در هر شکایت و جرمی، یکی از لزوم اقدام صحیح در این موارد، دانستن تفاوت قوانین کیفری و حقوقی می باشد. این قوانین توسط وکیل کیفری، و یا مشاوره حقوقی قابل توضیح و تفسیر می باشند. در شکایات کیفری بعمل آماده، طبق قانون کیفری کشور، حتی با رضایت شاکی نیز پرونده متهم بسته نخواهد شد.