مشاوره حقوقی نفقه

مشاوره حقوقی نفقه چیست ؟

نفقه تامین مایحتاج زندگی زن و نیاز های متعارف او می باشد که شامل پوشاک، خانه، اثاث منزل، غذا، دارو و حتی هزینه های تحصیل را نیز شامل می شود. نفقه زن از زمان عقد دائم بر عهده مرد می باشد. موارد دیگر مربوط به نفقه و تعیین مقدار آن را می توان از مشاور حقوقی نفقه جویا شد.نفقه و موارد مربوط به آن هم در قوانین دعاوی مشاوره حقوقی خانواده ذکر شده است. در ازدواج موقت مرد ملزم به پرداخت نفقه نمی باشد، به شرط اینکه در سند عقد ذکر شده باشد. همچینین در صورت عدم تمکین زن، نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.محاسبه میزان نفقه بر اساس شان خانوادگی زن، عرف هر منطقه و وضعیت مالی مرد تعیین می شود. در صورتی که مردی از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می تواند شکایت کیفری داده و یا تقاضای دادخواست حقوقی دهد.

مشاوره حقوقی نفقه عدم تمکین

تمکین برآورده ساختن نیاز های شوهر توسط زن می باشد. این نیاز ها شامل خواسته های مشروع مرد است.از مصادیق ذکر شده تمکین در قانون، اقامت زن در منزل شوهر است. زن بایستی برای دریافت نفقه خود در خانه همسر زندگی کند. مگر در شرط ازدواج چیز دیگری قید شده باشد.در صورتی که زن بدون اجازه شوهر خود اقدام به ترک خانه کرده و حتی در خانه پدری خود اقامت کند، عدم تمکین بوده و مرد می تواند از دادن نفقه خودداری کندنفقه از جمله جرایم مستمری است که بار ها قابل شکایت می باشد. یعنی در صورتی که نفقه یک ماه پس از شکایت زن، از طرف مرد به او پرداخت گردد و در ماه بعد، از پرداخت آن خودداری کند، زن مجددا می تواند به کمک مشاوره حقوقی نفقه شکایت کند.

مشاوره حقوقی نفقه در دوران نامزدی 

در فاصله بین عقد و عروسی نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت. در صورتی که زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده و مرد از بردن او خودداری کند نفقه به زن تعلق خواهد گرفت.

قبل از اقدام به نامزدی، بهتر است با مشاوره حقوقی نفقه مشورت گردد.
در مورد زنی که بعد از عقد، شروع زندگی زناشویی را با شرط پرداخت مهریه ذکر کرده باشد، نفقه به او تعلق خواهد گرفت.

پس از فوت همسر، در مدت معینی که به آن (عده) گفته می شود، به زنان نفقه تعلق خواهد گرفت.

این نفقه قابل پرداخت از طرف کسانی است که پس از مرگ شوهر، نفقه بر عهده آن ها می باشد.
در صورتی که مرد مفقود شود، زن می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست نفقه کرده و دادگاه شرع از اموال غایب به اندازه نفقه زن به او خواهد بخشید.