دادگاه خانواده
دادگاه خانواده
دادگاه خانواده از دادگاه های عمومی حقوقی می باشد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی اختصاصی را دارا می باشد. شعبه های دادگاه های عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی .
وکیل پایه یک حقوقی
وکیل پایه یک حقوقی
وکیل پایه یک حقوقی و دو بودن وکلا بسیار مهم می باشد. این خود می تواند یکی از عوامل موفقیت یک وکیل در دفاع از موکل خود باشد. در صورت عدم توجه به این موارد.
موسسه حقوقی
موسسه حقوقی
موسسه حقوقی یک واحد تجاری می باشد که توسط یک یا چند وکیل حقوقی جهت ارائه خدمات تخصصی تاسیس می شود. موسسه حقوقی در زمینه های حقوقی و کار.
دادخواست حقوقی
دادخواست حقوقی
دادخواست برگه مخصوصی می باشد که خواهان در آن درخواست و یا شکایت خود را در آن مطرح می کند. در بخش وکیل حقوقی ذکر کردیم که بسیاری از کسانی که صقد دارند.
قانون کیفری
قانون کیفری
قانون کیفری با هدف تحقیق و کشف جرم و جنایت، وساطت، برقراری صلح و اجرای رای دادگاه بوجود آمده است.
قانون کیفری جدید
قانون کیفری جدید
قانون کیفری جدید !!! حتی قوانین کیفری نیز نیازمند تغییر و اصلاحاتی در آن ها می باشند. 
شکایت کیفری
شکایت کیفری
شکایت از شخص خاطی یا شخصی که مرتکب خلافی شده و عمل او طبق قوانین و مقررات و نظر قاضی مستحق مجازات می باشد، شکایت کیفری گویند.
دادگاه های کیفری
دادگاه های کیفری
مراجع قضایی در دادگاه های کیفری بایستی با تمامیت بی طرفی و بصورت مستقل در مورد اتهام وارد شده به اشخاص در کمترین زمان ممکن رسیدگی می کند
دادرسی کیفری
دادرسی کیفری
دادرسی کیفری بایستی طبق استناد به قانون باشد و با شناخت حق و حقوق دو طرف دعوی، رعایت کامل حق هر دو طرف دعوی را تضمین نماید.
حقوق کیفری
حقوق کیفری
حقوق کیفری بخش از حقوق عمومی می باشد که حقوق عمومی نیز مربوط به جامعه است. حقوق کیفري شامل حمایت ها و قوانین دولت در جهت حمایت از جامعه و حقوق اشخاص میباشد.
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری و قوانین کیفری جهت ایجاد امنیت و آرامش برای اشخاص و جامعه می باشد که در بخش مشاوره حقوقی کیفری به جزئیات و چند و چون آن اشاره شده است.